Thứ Bảy, 04/02/2023, 09:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

VÃNG SANH

cut-troniem-3185

Trợ niệm và vãng sanh

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1155 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Tịnh độ là một pháp môn rất

TÌM KIẾM