Thứ Ba, 05/12/2023, 19:15 (GMT +7)
| Hà Nội,

VÃNG SANH

3 1433

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 1)

Theo giáo lý Phật học Tịnh Độ tông pháp môn niệm Phật, một niệm của hành giả lúc lâm chung có tầm quan trọng rất

Cut Troniem 3185

Trợ niệm và vãng sanh

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1155 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Tịnh độ là một pháp môn rất

TÌM KIẾM