Thứ Sáu, 02/06/2023, 21:44 (GMT +7)
| Hà Nội,

TRỢ NIỆM

cut-troniem-3185

Trợ niệm và vãng sanh

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1155 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Tịnh độ là một pháp môn rất

TÌM KIẾM