Thứ Năm, 30/11/2023, 04:33 (GMT +7)
| Hà Nội,

TRỢ NIỆM

Cut Troniem 3185

Trợ niệm và vãng sanh

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1155 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Tịnh độ là một pháp môn rất

TÌM KIẾM