Thứ Tư, 21/02/2024, 06:18 (GMT +7)
| Hà Nội,

sắc tướng

Ảnh Minh Họa.

Tâm như thủy

Nước không có hình dạng. Nó luôn luôn thích ứng với bình đựng. Vì vậy nó lấy hình dạng vật đựng làm hình dạng của

TÌM KIẾM