Thứ Hai, 04/03/2024, 14:45 (GMT +7)
| Hà Nội,

địa ngục

“thở Vào Ta Biết Mình đang Thở Vào, Thở Ra Ta Biết Mình đang Thở Ra”.

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha dạy các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, bị rơi

TÌM KIẾM