Thứ Sáu, 29/09/2023, 01:44 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thông báo: V/v Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 6 khóa VIII GHPGVN

z2780752777345_d02f9df1e99b68ee65fc36bd72ce220d
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
—————–Số :  251 /TB-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————Tp. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Tấn phong Giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 6 khóa VIII GHPGVN

Kính gửi: BAN TRỊ SỰ GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

  • Căn cứ Điều 53, 54, 55, 56 Chương IX Hiến chương GHPGVN;
  • Căn cứ Điều 63, 64 Chương IX Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;
  • Căn cứ điều 32, Mục 2, Chương V Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 6 khóa VIII Trung ương Giáo hội đúng thủ tục, trình tự theo qui định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư như sau:

  1. Tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng có tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 Hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1981 trở lên.
  2. Tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 Hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni từ năm 1996 trở lên.
  3. Những Tăng, Ni hội đủ điều kiện theo quy định của Hiến chương, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Quý Ban tiến hành lập hồ sơ và danh sách đăng ký việc Tấn phong Giáo phẩm với Trung ương Giáo hội; thông báo việc Tấn phong Giáo phẩm với Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố.

Hồ sơ gồm có:

– Bản sao Giáo chỉ Tấn phong Thượng tọa/Ni sư (đối với tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng/Ni trưởng);

– Bản sao Giấy chứng nhận Tăng Ni, chứng điệp thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni (đối với tấn phong Giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư);

– Sơ yếu lý lịch;

– Phiếu Lý lịch Tư pháp số 1.

– Văn bản đề nghị và danh sách Tăng Ni được đề nghị Tấn phong Giáo phẩm.

  1. Các trường hợp không hội đủ điều kiện theo quy định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN không trình Hội nghị xem xét, thông qua.
  2. Sau khi Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương Giáo hội thông qua, Tăng Ni được sử dụng danh xưng Giáo phẩm theo quy định. Đến Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022 – 2027), Đức Pháp chủ GHPGVN sẽ ký Quyết định ban hành Giáo chỉ Tấn phong.

– Các tỉnh, thành phía Bắc hồ sơ gửi về Văn phòng Trung ương Giáo hội, chùa Quán Sứ số 73 phố Quán Sứ, thành phố Hà Nội;

– Các tỉnh, thành phía Nam hồ sơ gửi về Văn phòng 2 TWGH, Thiền viện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM.

– Thời gian gửi hồ sơ: Trước ngày 20/12/2021

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên
– HT. Chủ tịch HĐTS “để b/c”
– Ban TGCP, Vụ PG “để b/c”
– BTG-SNV các tỉnh, thành phố
  “để biết và giúp đỡ”
– Lưu VP 1, VP2, VP Ban Tăng sự T.Ư
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

(đã ký)

Hòa Thượng Thích Thiện Pháp

Chia sẻ:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÌM KIẾM

ads-300x250