Thứ Sáu, 09/12/2022, 10:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tu tập Phật Pháp

tải xuống

Giữ tâm trong sáng đời sẽ xanh

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo,

TÌM KIẾM