Thứ Ba, 28/03/2023, 16:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

tu tập

tải xuống

Giữ tâm trong sáng đời sẽ xanh

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo,

TÌM KIẾM