Thứ Năm, 30/11/2023, 05:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Trung đạo

Ảnh Minh Họa.

Đức Phật ví dụ về dây đàn

Dục tốc bất đạt cũng là thái độ quá khẩn trương, nên không thành đạt kết quả, trái lại còn bị phá hỏng. Nhưng trễ

57

Trung đạo là bát chánh đạo

Khi Thế Tôn rời khỏi Bồ Đề đạo tràng đến vườn Nai, lời vàng đầu tiên của Ngài là tu tập trung đạo, tránh xa

TÌM KIẾM