Thứ Hai, 26/02/2024, 07:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tịnh độ

Patacara 1

Nhất tâm niệm Phật (Phần 1)

Phàm người tu Tịnh Độ rõ ràng là phải đối địch sanh tử, chẳng phải nói mà không làm, phải coi đó là một công

5b6d39bb Huy 6590 2716

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Bài sám Pháp hoa phần đầu nói

TÌM KIẾM