Thứ Ba, 27/02/2024, 10:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thực giải 30 bài tụng Duy thức

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (28)

Nối theo bài 27, nếu trí tuệ còn vướng kẹt vào đối tượng, ngoại cảnh, còn tự cho là có chứng, có đắc là chưa

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (26)

Người tu hành, khi chưa thấu rõ được tánh của Duy Thức mà lại muốn cầu sống tương ưng trong tánh Duy Thức thì cũng

Ảnh Minh Hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (22)

Chưa thấu rõ được tánh Viên thành thật trong tánh Y tha khởi cũng như chưa thấu rõ được tính Phật trong một chúng sanh

Nguoiphattu Com Ngay Thanh Dao 2023a

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (20)

Bài này giải thích bản chất, thực tính của mọi sự vật hiện tượng trong thế gian giúp ta nhìn đúng, nhìn sâu như thật

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (19)

Ta hiện nay, từ thân thể, tướng mạo, tư chất, thói quen, điều kiện hoàn cảnh, cuộc sống..cho đến cha mẹ con cái, dòng họ,

TÌM KIẾM