Thứ Sáu, 01/12/2023, 20:39 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thuận duyên

Cut Phuocduc 2350

Phước đức hỗ trợ người tu

Trên bước đường tu, phước đức có vai trò quan trọng. Muốn có phước đức thì chuyên làm các hạnh lành. Phước đức sẽ làm

Nếu Tâm Một Người Có Thể Rộng Lớn Như Bầu Trời Mà Bao Dung Vạn Vật, Người đó Sao Còn Có Thể Khổ đây?”

Sống an lạc với thuận duyên và nghịch duyên

Vấn đề hiệu quả tác dụng của duyên thật ra, chúng chỉ có giá trị tác dụng trên bình diện thực hành hơn là trên bình diện lý thuyết. Mời Đạo hữu ngắm và cung

TÌM KIẾM