Thứ Tư, 06/12/2023, 15:08 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tâm trong sáng

Tải Xuống

Giữ tâm trong sáng đời sẽ xanh

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo,

TÌM KIẾM