Thứ Tư, 27/09/2023, 15:48 (GMT +7)
| Hà Nội,

sát sinh

“Thở vào ta biết mình đang thở vào, thở ra ta biết mình đang thở ra”.

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha dạy các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, đầy đủ ba pháp này, tương xứng như vậy, bị rơi

TÌM KIẾM