Thứ Tư, 21/02/2024, 05:46 (GMT +7)
| Hà Nội,

phóng sanh

Luận về Phóng Sanh

Đạo Phật được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Trong bộ “Đại trí độ luận” quyển 27 của Ngài Long Thọ

TÌM KIẾM