Thứ Ba, 31/01/2023, 16:28 (GMT +7)
| Hà Nội,

phật pháp

Ảnh minh họa.

Tiến tu làm người (Phần 4)

Người là một chúng sanh có cương vị trong Tam thiện đạo, bổn phận làm Người là giữ sao cho khỏi đọa xuống Tam ác

1

Tiến tu làm người (Phần 3)

Người thiển cận sơ tâm nhìn vào một việc làm duy nhất thường cho đó là Quả, không nhận ra đó cũng chính là Nhân.

a1.phatgiao.org.vn

Tiến tu làm người (Phần 2)

Thân tuy có hình hài là Người nhưng Tâm chưa hẳn là Người, đang còn là Súc sanh? Đây là trường hợp Tâm chưa đầy

20

Người tu thành Phật (Phần 6)

Tu để cầu Phật độ. Phật độ chính là tự độ theo sự giáo hóa của Phật. Đó là tự nguyện hành trì chánh pháp

Tôi chỉ giản dị là một quan sát viên. Sau cùng, tâm cũng trở lại tình trạng bình thường.

Người tu thành Phật (Phần 4)

Người và Phật cùng có thể tánh Chân Như tức Phật tánh, chỉ khác nhau ở thời gian trước sau: Trường hợp Phật đã hiển

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 3)

Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, tu Phật là tu tâm, nhìn thấy rõ tâm của chính mình có Phật tánh còn tiềm ẩn.

nam-mo-a-mi-da-phat-1405

Người tu thành Phật (Phần 2)

Chánh Pháp lúc nào cũng hướng thượng, chỉ tại công phu hành trì lúc tăng lúc giảm nên hành giả bị nổi chìm lên xuống

TÌM KIẾM