Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phật dạy về bạn tốt

Phật Giáo Với Giáo Lý Khổ, Không, Vô Ngã được Xem Là Một Tôn Giáo Vô Cùng đặc Biệt So Với Các Tôn Giáo Khác.

Lời Phật dạy về bạn tốt

Một thời Thế Tôn trú ở núi Gijjhakùta, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo cần

TÌM KIẾM