Thứ Bảy, 24/02/2024, 12:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

niệm Phật Nhất tâm

Patacara 1

Nhất tâm niệm Phật (Phần 1)

Phàm người tu Tịnh Độ rõ ràng là phải đối địch sanh tử, chẳng phải nói mà không làm, phải coi đó là một công

TÌM KIẾM