Thứ Sáu, 01/12/2023, 20:18 (GMT +7)
| Hà Nội,

Niệm Phật

Ảnh Minh Hoạ.

Vì con là con Phật

Gia đình con có tu theo đạo Phật, thuở nhỏ ngày rằm, ba mươi mẹ con thường dẫn con đến chùa tụng kinh lễ Phật,

Phiền Não Như Cỏ Dại

Niệm Phật, noi gương Phật

Người thường xuyên niệm Phật/ Mở rộng cõi lòng ra/ Đem công đức của ta/ Hồi hướng khắp tất cả/ Nguyện người già cùng trẻ/

Patacara 1

Nhất tâm niệm Phật (Phần 1)

Phàm người tu Tịnh Độ rõ ràng là phải đối địch sanh tử, chẳng phải nói mà không làm, phải coi đó là một công

Ảnh Minh Họa.

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 4)

Đến lúc lâm chung, nguồn tự lực suy giảm cần được phụ giúp để hành giả giữ vững chánh niệm khi vãng sanh về cõi

22

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 3)

Việc hộ niệm trong giai đoạn cứu độ thân trung ấm thường thể hiện dưới nghi thức lễ an táng và lễ 49 ngày, cũng

TÌM KIẾM