Thứ Sáu, 23/02/2024, 04:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

người tu

Cut Phuocduc 2350

Phước đức hỗ trợ người tu

Trên bước đường tu, phước đức có vai trò quan trọng. Muốn có phước đức thì chuyên làm các hạnh lành. Phước đức sẽ làm

20

Người tu thành Phật (Phần 6)

Tu để cầu Phật độ. Phật độ chính là tự độ theo sự giáo hóa của Phật. Đó là tự nguyện hành trì chánh pháp

Nam Mo A Mi Da Phat 1405

Người tu thành Phật (Phần 3)

Chúng sanh nào cũng có Phật tánh, tu Phật là tu tâm, nhìn thấy rõ tâm của chính mình có Phật tánh còn tiềm ẩn.

TÌM KIẾM