Thứ Hai, 26/02/2024, 08:04 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghiệp quả

1

Từ Đại thừa… đến nhập gia

Tiếng Việt có câu thành ngữ ‘Nhập gia tùy tục’, có thể có trước cả khi đạo Phật truyền vào nước ta. Điều lý thú

32 0738

Quả báo (Phần 5)

Có chuyển nghiệp thời mới có tâm Từ Bi Hỷ Xả thay vì lấy ân báo ân , lấy oán báo oán lại chuyển sang

TÌM KIẾM