Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:54 (GMT +7)
| Hà Nội,

nghiệp nhân

Woman 481759 1920 6841

Vui khổ của kiếp người

Vui khổ của kiếp người chẳng đồng nhau, tùy theo nghiệp nhân đã gieo trong tiền kiếp mà cảm cái quả báo trong đời này.

TÌM KIẾM