Thứ Hai, 04/03/2024, 18:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghịch duyên

Nếu Tâm Một Người Có Thể Rộng Lớn Như Bầu Trời Mà Bao Dung Vạn Vật, Người đó Sao Còn Có Thể Khổ đây?”

Sống an lạc với thuận duyên và nghịch duyên

Vấn đề hiệu quả tác dụng của duyên thật ra, chúng chỉ có giá trị tác dụng trên bình diện thực hành hơn là trên bình diện lý thuyết. Mời Đạo hữu ngắm và cung

TÌM KIẾM