Thứ Sáu, 23/02/2024, 03:21 (GMT +7)
| Hà Nội,

lãng phí

Dung Lang Phi 0225

Đừng lãng phí

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử được người ta cúng dường quần áo, mặc chỉ hai ba hôm là đã

TÌM KIẾM