Thứ Ba, 26/09/2023, 12:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

khất thực

Anathapindika

Xin ăn mà không ăn xin

Người xuất gia khác những kẻ ăn xin bình thường ở chỗ ‘tâm lìa dục, không sợ hãi, tu tập chánh hạnh’, nhờ đó mà

2

Ăn bình bát cũng nhiều thành phần

Trong năm hạng người ăn từ bình bát, này các Tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn

TÌM KIẾM