Thứ Năm, 30/03/2023, 02:40 (GMT +7)
| Hà Nội,

học Phật

Ảnh minh họa.

Tiến tu làm người (Phần 4)

Người là một chúng sanh có cương vị trong Tam thiện đạo, bổn phận làm Người là giữ sao cho khỏi đọa xuống Tam ác

1

Tiến tu làm người (Phần 3)

Người thiển cận sơ tâm nhìn vào một việc làm duy nhất thường cho đó là Quả, không nhận ra đó cũng chính là Nhân.

a1.phatgiao.org.vn

Tiến tu làm người (Phần 2)

Thân tuy có hình hài là Người nhưng Tâm chưa hẳn là Người, đang còn là Súc sanh? Đây là trường hợp Tâm chưa đầy

batch_z3985730217453_4c0bd2fe1dc8ad83d723dae4f384fd99

Tiến tu làm người (Phần 1)

Nhìn vào sinh hoạt thực tế trong cuộc sống hàng ngày của nhân loại, người khách quan vô tư phải xác nhận rằng có nhiều

20

Người tu thành Phật (Phần 6)

Tu để cầu Phật độ. Phật độ chính là tự độ theo sự giáo hóa của Phật. Đó là tự nguyện hành trì chánh pháp

Tôi chỉ giản dị là một quan sát viên. Sau cùng, tâm cũng trở lại tình trạng bình thường.

Người tu thành Phật (Phần 4)

Người và Phật cùng có thể tánh Chân Như tức Phật tánh, chỉ khác nhau ở thời gian trước sau: Trường hợp Phật đã hiển

TÌM KIẾM