Thứ Năm, 30/11/2023, 05:25 (GMT +7)
| Hà Nội,

Hòa thượng Thích Hằng Đạt

Duong May Trong Coi Mong 2 0950

Đường mây trong cõi mộng

 Nhục thân bất hoại của Thiền sư Hám Sơn Đại sư Hám Sơn (1546 -1623), danh Đức Thanh, hiệu Trừng Ấn. Là một trong bốn

TÌM KIẾM