Chủ Nhật, 03/12/2023, 14:39 (GMT +7)
| Hà Nội,

giải thoát

57

Trung đạo là bát chánh đạo

Khi Thế Tôn rời khỏi Bồ Đề đạo tràng đến vườn Nai, lời vàng đầu tiên của Ngài là tu tập trung đạo, tránh xa

TÌM KIẾM