Thứ Ba, 26/09/2023, 12:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Duy thức

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (19)

Ta hiện nay, từ thân thể, tướng mạo, tư chất, thói quen, điều kiện hoàn cảnh, cuộc sống..cho đến cha mẹ con cái, dòng họ,

20

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (17)

Trong nghi thức lễ Phật, trước khi lễ thì xướng: “Năng lễ, Sở lễ tánh không tịch” tức phải hiểu nghĩa như thật là cả

“Như tướng vọng ngữ” là chỉ cho bốn điều ác của miệng: 1. Nói dối. 2.Nói thêu dệt. 3. Nói đôi chiều. 4. Nói thô ác. Ðây là bốn điều chánh của vọng ngữ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (16)

Ai hiểu sâu nắm rõ bản chất, quy luật hoạt động của ý thức người ấy có cơ hội thiết lập khả năng làm chủ

Ảnh minh hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (15)

Hiện nay ta hay nghe nói đến vai trò, sức ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đối với đời sống con người. Những mô

Ảnh minh hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (12)

Biết nhận diện làm chủ tâm, nỗ lực tu tập liên tục, chuyển hóa các tâm sở bất thiện, phát triển tâm hạnh lành, thanh

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (11)

Trong mỗi con người có rất nhiều tâm sở thiện. Nói tâm sở thiện là nói các trạng thái tâm thức có khuynh hướng thiện

TÌM KIẾM