Thứ Hai, 04/03/2024, 14:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đức phật A DI ĐÀ

5b6d39bb Huy 6590 2716

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn GNO – Bài sám Pháp hoa phần đầu nói

TÌM KIẾM