Thứ Bảy, 02/12/2023, 05:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Dính mắc

Ảnh Minh Họa.

Dính mắc thì bị trói buộc

Một người khi mới phát tâm tu thường nhủ lòng, thệ nguyện phải “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”. Cái sơ tâm đẹp

TÌM KIẾM