Thứ Hai, 04/03/2024, 16:14 (GMT +7)
| Hà Nội,

đạo tâm

Tu Phước, Tu Huệ Không Phải Một Ngày Một đêm Mà Thành đặng; Phải Cần Một Thời Gian, Mà Mỗi Giờ Mỗi Phút Mình Phải Làm Liên Tục Không Ngừng.

Truyện ngắn: Không có đạo tâm

Ông không có đạo tâm, không phải chơn chánh vì pháp mà đến, ông đem vọng tình dơ sạch và yêu ghét để xử sự

TÌM KIẾM