Thứ Ba, 27/02/2024, 10:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

đại sư hám sơn

Duong May Trong Coi Mong 2 0950

Đường mây trong cõi mộng

 Nhục thân bất hoại của Thiền sư Hám Sơn Đại sư Hám Sơn (1546 -1623), danh Đức Thanh, hiệu Trừng Ấn. Là một trong bốn

TÌM KIẾM