Thứ Hai, 04/03/2024, 18:31 (GMT +7)
| Hà Nội,

con đường giải thoát

Ảnh: Hoàng Lê.

Tiếng rống sư tử trên tảng đá

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng: Các loại Pháp khí bạn

TÌM KIẾM