Thứ Sáu, 23/02/2024, 03:41 (GMT +7)
| Hà Nội,

cỏ dại

Thượng Tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na Tu Học Chùa Vĩnh Nghiêm.

Phiền não như cỏ dại

Nếu ví con đường nhân sinh với đường mòn giữa rừng núi thì phiền não giống như cỏ dại, có những đoạn ít cỏ dại,

TÌM KIẾM