Thứ Sáu, 08/12/2023, 18:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

chướng ngại

Woman 481759 1920 6841

Bước đầu hành thiền

Khi thực hành thiền, chúng ta đã được trao các phương pháp để đối trị các triền cái (tham dục, sân hận, hôn trầm thụy

2

Ăn bình bát cũng nhiều thành phần

Trong năm hạng người ăn từ bình bát, này các Tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn

TÌM KIẾM