Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:27 (GMT +7)
| Hà Nội,

Chánh pháp

Cut Phuocduc 2350

Phước đức hỗ trợ người tu

Trên bước đường tu, phước đức có vai trò quan trọng. Muốn có phước đức thì chuyên làm các hạnh lành. Phước đức sẽ làm

Ảnh Minh Họa.

Ánh sáng đạo Phật

Năm 2021 là một dấu ấn trong lịch sử, đại dịch covid đã cướp đi bao sinh mạng trong đó có chị Hai của con.

TÌM KIẾM