Thứ Sáu, 08/12/2023, 16:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

bài tụng Duy thức

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (3)

Muốn dần làm chủ được tâm lý, hành vi, cảm xúc thì trước hết chúng ta phải biết rõ bản chất, tướng trạng, quy luật

TÌM KIẾM