Thứ Bảy, 02/12/2023, 05:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

anh tịnh nội tâm

6

Sinh, già, bệnh, chết

Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest Tradition). Mời Đạo hữu ngắm

TÌM KIẾM