Thứ Ba, 31/01/2023, 18:00 (GMT +7)
| Hà Nội,

Văn Hóa

57

Trung đạo là bát chánh đạo

Khi Thế Tôn rời khỏi Bồ Đề đạo tràng đến vườn Nai, lời vàng đầu tiên của Ngài là tu tập trung đạo, tránh xa

Tôi chỉ giản dị là một quan sát viên. Sau cùng, tâm cũng trở lại tình trạng bình thường.

Phật dạy phúc cho người có giới

Người sống vượt ra khỏi giới pháp thì năm nguy hiểm sẽ chờ đón. Nếu không dừng lại và chuyển hóa những hành vi giết

TÌM KIẾM