Thứ Bảy, 02/12/2023, 05:15 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Năm 12, 2023

Ảnh: Hoàng Lê.

Tiếng rống sư tử trên tảng đá

Thiền sư Hy Thiên Thạch Đầu lúc mới đến Nam Nhạc, ngày hôm sau thưa với thiền sư Hoài Nhượng: Các loại Pháp khí bạn

TÌM KIẾM