Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 22, 2023

Ảnh Minh Họa.

Nghiên cứu về cái “Khổ”

Đạo Phật là vui, là cực lạc, làm sao lại nói đến cái khổ? Vì khổ đối với vui đứng về mặt trái, có khổ

TÌM KIẾM