Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:25 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 12, 2023

Phiền Não Như Cỏ Dại

Niệm Phật, noi gương Phật

Người thường xuyên niệm Phật/ Mở rộng cõi lòng ra/ Đem công đức của ta/ Hồi hướng khắp tất cả/ Nguyện người già cùng trẻ/

Thượng Tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na Tu Học Chùa Vĩnh Nghiêm.

Phiền não như cỏ dại

Nếu ví con đường nhân sinh với đường mòn giữa rừng núi thì phiền não giống như cỏ dại, có những đoạn ít cỏ dại,

TÌM KIẾM