Thứ Tư, 06/12/2023, 14:22 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 24, 2022

“như Tướng Vọng Ngữ” Là Chỉ Cho Bốn điều ác Của Miệng: 1. Nói Dối. 2.nói Thêu Dệt. 3. Nói đôi Chiều. 4. Nói Thô ác. Ðây Là Bốn điều Chánh Của Vọng Ngữ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (16)

Ai hiểu sâu nắm rõ bản chất, quy luật hoạt động của ý thức người ấy có cơ hội thiết lập khả năng làm chủ

TÌM KIẾM