Thứ Sáu, 23/02/2024, 06:52 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Một 2, 2022

32 0738

Quả báo (Phần 5)

Có chuyển nghiệp thời mới có tâm Từ Bi Hỷ Xả thay vì lấy ân báo ân , lấy oán báo oán lại chuyển sang

Dung Lang Phi 0225

Đừng lãng phí

Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử được người ta cúng dường quần áo, mặc chỉ hai ba hôm là đã

TÌM KIẾM