Thứ Hai, 06/02/2023, 12:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Sáu 27, 2022

aphien.phatgiao.org.vn

Vì sao làm mãi mà không giàu

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chấp tay đảnh

TÌM KIẾM