Thứ Ba, 28/03/2023, 22:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Sáu 2022

aphien.phatgiao.org.vn

Vì sao làm mãi mà không giàu

Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Veluvana. Bấy giờ, Singàlaka, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, chấp tay đảnh

adoanh.phatgiao.org.vn

Doanh nhân sống theo tinh thần Phật dạy

Trên bước đường hoằng pháp độ sanh của Đức Phật, giáo pháp của Ngài đã được truyền bá và phát triển mạnh mẽ ở những

TÌM KIẾM